บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงาน วุฒิปวช 2 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครงาน ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงาน วุฒิปวช 2 อัตรา

ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน ผู้มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อสอบบรรจุเข้าทำงานเป็นพักงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็น พนักงานไปรษณีย์ไทย สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะได้รับเงินเดือนอัตรา 9,580 บาท โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครงาน และบรรจุผู้สอบผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 อัตรา

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ดูรายละเอียด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัคงาน เพิ่มเติม รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อัตราเงินเดือน คุณวุฒิผู้สมัครงาน และรายละเอียดอื่นๆ ตามประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ดังนี้

รายละเอียดการรับสมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำหรับผู้สนใจ สมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ชั้น 1 โซน B โทรศัพท์ 02831 3378 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.co.th

วิธีการสมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

สำหรับผู้ประสงค์จะ สมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถยื่นใบสมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ด้วยตัวเอง ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวัน เวลาทำการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยสามารถ สมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2555

เอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

- ใบระเบียนแสดงผลการเรียน
- เอกสารการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล
- รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานทางทหาร
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 100 บาท

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วัน เวลาและสถานที่สอบ

สำหรับผู้ สมัครสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สามารถดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด วัน เวลา และสถานที่สอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ สถานที่รับสมัครงาน บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือทางเว็บไซต์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด www.thailandpost.co.th เพื่อจะได้ทราบเลขประจำตัวสอบ พร้อมทั้งกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก หากไม่ติดตามดูรายชื่อหากเกิดข้อผิดพลาดในการสมัครสอบ หรือมีปัญหาอย่างอื่นในวันสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ผู้ที่สอบคัดเลือกได้จะได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นต้นไป ถ้ามีการสอบคัดเลือกอย่างเดียวกันนี้อีกและ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้ประกาศผลการสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผลการสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้นี้ถือเป็นอันยกเลิก

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
thailandpost.co.th

เรื่องอื่น ๆ ใน หางาน สมัครงาน | views (500)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

*